Leverantörskvalitet – Nyckeln till hållbar relation

Leverantörskvalitet grunden till en hållbar relation

Leverantörskvalitet – Nyckeln till hållbar relation

En hållbar affärsrelation bygger på tydliga gemensamma mål som man hjälps åt att uppfylla. Båda parter växer både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Kvalitet är kärnan i relationen, att leverera vad som beställts utan avvikelser är ett måste. För att uppnå hög kontinuerlig kvalitet krävs kunskap, struktur och en vilja att ständigt förbättra. Med andra ord är leverantörskvalitet grunden till en hållbar relation.

Som alla relationer kan leverantörsrelationer delas in i faser.  

  • Leverantörsval – Lära känna/utvärdera/välja varandra.
  • Utveckling/Projekt – Skapa värde, använda varandras styrkor för att skapa produkter och processer som ger värde. 
  • Avvikelsehantering/Ständiga förbättringar – Gnet med detaljerna för att öka värdet.


Kvalitetsarbetet fokuserar på de tekniska och processrelaterade frågorna. En öppen och rak faktabaserad dialog som tar vara på all tillgänglig tvärfunktionell kompetens inom de två företagen ger bra förutsättningar för framgång. En uppsjö av kvalitetsverktyg är tillgängliga för att systematisera, underlätta och förtydliga utmaningar som ofta uppstår. Identifiering och förståelse av risker ur olika perspektiv, prioritering och komma fram till lösningar kräver breda kontaktytor och lyhördhet för att nå bästa möjliga resultat.
 

Leverantörsval 

 

För att uppnå leverantörskvalitet förståelse för varandras styrkor, ambitioner och svagheter viktigtEn hållbar leverantörsrelation bygger på att man förstår varandras styrkor, ambitioner och svagheter. I ett första skede utvärderas den interna ambitionsnivån för en produkt baserat på risknivån, vad blir effekten om produkten blir sen, dyr eller fel.

Utifrån dessa kriterier kontaktas ett antal möjliga leverantörer följt av en stegvis fördjupning.

Självanalys

I ett tidigt skede kan en självanalys låta potentiella företag berätta om sig själva utifrån de identifierade riskerna. Grundläggande frågor om företagets produkter, mål, ledningssystemcertifieringar (ISO 9000, 14001, etc.), miljö/säkerhet/hållbarhets policy, tillverkningsprocesser, kapacitet, leverans precision, certifieringskapabilitet, kunder, mm, tillåter en viss nivå av utvärdering av vem man har att göra med och relaterade risker och möjligheter. (Anjoran, 2022) 

Företagsaudit

Inför ett slutgiltigt val ger en företagsaudit hos leverantören en djupare förståelse av risker och möjligheter. Allt från hur beslut fattas, kompetensbehov, tillgänglighet, utbildning, projekthantering, utvecklingskapacitet, inköpsprocesser, produktionsplanering, leveransprecision, med mera kan utvärderas på en djupare nivå. Eventuella styrkor och svagheter blir tydligare och kan övervägas mot den tänkta produkten. En förbättringsplan kan utarbetas gemensamt för eventuella risker. 

Processaudit

En process specifik audit kan utföras där tillverkningsprocessen ses som en ansenlig risk. Denna typ av audit kräver hög processkompetens hos auditören då leverantörens kompetens, kapabilitet och kapacitet utvärderas tekniskt på djupet. Eventuella process risker, flaskhalsar och investeringsbehov kan identifieras. 

Ny produktutveckling/projekt 

När leverantörsvalet väl är gjort tar utvecklings-/industrialiseringsprojektet vid. Första steget är att bygga en gemensam tidsplan med avstämningar i olika stadier med tydliga leveranser (Advanced Product Quality Planning [APQP]). Fokus ligger på ömsesidig förståelse av vad som är viktigt och var de stora riskerna finns ur olika perspektiv. 

Leverantörskvalitet i produktutveckling/projekt

Tvärfunktionella grupperingar utvärderar risker, ofta med hjälp av Failure Mode Effekt Analysis [FMEA] verktyget (IEC, 2018) (AIAG, 2022). Utvecklings sidan identifierar risker/kritiska mått ur produktens funktions synvinkel, leverantören tittar på risker i tillverkningsprocessen. En kontrollplan tas fram för att säkra upp de viktigaste punkterna. Poängen är att all tillgänglig expertis används för att förstå och förebygga risker. Genom god dialog och ömsesidigt givande och tagande kan många problem förebyggas och stora besparingar uppnås i denna utvecklingsfas.
När utvecklingen är klar och produktionslinan väl är på plats görs ett utfallsprov (Production Part Approval Process [PPAP]) där alla överenskomna kriterier verifieras. Process kapabilitet och kapacitet utvärderas och produktionen sätter i gång. 

Ständiga förbättringar 

Att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt för att uppnå leverantörskvalitetNu tar nästa fas vid, ständiga förbättringar. En viktig fas för att uppnå sin leverantörskvalitet. Här beaktas allt som kommit fram under utvecklingen och tillverkningen; kvalitetsrisker, produktivitetsflaskhalsar, alternativa lösningar, allt ifrågasätts och nya idéer undersöks (Kaizen, 6 sigma). Det är svårare att göra större ändringar i denna fas då fortsatt provning och homologering kan bli kostsamt och tidskrävande men gnetandet ger bättre och billigare produkter.

Avvikelsehantering

Ibland går det fel. Då ska det ageras fort och rätt. I ett första skede bör en gruppering av involverade kompetenser utses och rådfrågas. Avvikelsen måste identifieras och effekten hos kunden utvärderas. Kortsiktiga åtgärder bör utses för att minimera skadan. Rotorsaken identifieras så snabbt och korrekt som möjligt. Långsiktiga lösningar av problemet planeras, verifieras och implementeras. Effekten av de korrigerande åtgärderna utvärderas och vad man lärt sig kommuniceras och integreras i utvecklings- och produktions-processen. Många verktyg finns för att strukturera och hjälpa lösa liknande problem (8D, DMAIC, Ishikawa diagram, mm) (AESQ) (AIAG, 2022) (VDA) (IEC, 2018). 

Sammanfattning leverantörskvalitet

En framgångsrik och hållbar affärsrelation bygger på att båda parter tjänar på det, både monetärt och kunskapsmässigt. Detta utger grunden för att uppnå leverantörskvalitet. En tvärfunktionell, lösningsorienterad, öppen, faktabaserad dialog ger hög kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Genom förtydligande och prioriterande mellan olika synvinklar kan produkt och process optimeras. Med god produkt och process förståelse, lyhördhet och ett brett kunskapsnätverk kan en leverantörskvalitetstekniker (SQA/SQE) göra stor skillnad. Med ett öppet givande och tagande blir relationen hållbar, lärande och framgångsrik. 

___________________________________________________

Tips!

Se vårt inspelade webinar i samma ämne:
Webinar – Så säkrar stora bolag sin leverantörskvalitet

___________________________________________________

Källor: