Kvalitetspolicy

Bakgrund

Sourcian Partners kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvalitén. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.


Övergripande kvalitetsmål

Målet med Sourcian Partners kvalitetsarbete är nöjda kunder, medarbetare och samarbetspartners. Sourcian Partner AB skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. 
Vi erbjuder helhetslösningar på våra tjänster och vår målsättning är att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
Lyhördhet för marknadens krav och önskemål är en förutsättning för att ständigt förbättra verksamheten.

Riktlinjer

Ledningen skall sätta tydliga kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. 
Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder Sourcian Partner AB ledningssystemet FR2000. 
Målen och resultaten ska kommuniceras internt och i vissa fall externt. Vid uppföljning av målen ska analyser göras för att vara till grund för nya målvärden som ska leda till ständiga förbättringar

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför: 

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt vilket innefattar att vara lyhörd för marknadens krav och kundens önskemål. 
 • är vi alltid samarbetsvilliga vad gäller våra kunder. 
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i våra kunders ögon. 
 • tillhandahåller vi kvalitetsmässiga tjänster inom samtliga tjänsteområden. 
 • levererar vi rätt tjänst, i rätt tid, till rätt pris med rätt service och support och ett korrekt och vänligt bemötande. 
 • följer vi vår värdegrund GULD (Gemenskap, Utveckling, Lyhördhet samt Drivkraft) som kännetecknar hur det är att arbeta med Sourcian Partner.

Medarbetartillfredsställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför:

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten. 
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång. 
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång. 
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning. Kompetensutveckling för varje medarbetare bidrar till mervärdet på företagets tjänster. 
 • skall tydliga arbetsbeskrivningar finnas för varje medarbetare med mål hur varje individ ska bidra till att nå de övergripande kvalitetsmålen. 
 • stöttar ledningen varje medarbetare att kunna följa sin arbetsbeskrivning samt nå upp till satta mål och utveckling genom dagligt stöd och feedback.
 • följer vi vår värdegrund GULD (Gemenskap, Utveckling, Lyhördhet samt Drivkraft) som kännetecknar hur det är att arbeta på Sourcian Partner.

Ägartillfredsställelse

Sourcian Partner ska använda tillförlitliga leverantörer som har hög kvalitet på produkter, tjänster och leveranser.

För att uppnå detta behöver en tydlig kravställning vad samarbetspartnern eller underleverantören skall leverera tas fram vid varje nytt samarbete. Kontrakten ska innehålla SMARTa mål som ligger i linje med målen som är satta för att uppnå kundtillfredsställelsen i kvalitetspolicyn. 
 
Inför varje period då kontrakten mellan Sourcian Partner och underleverantören löper ut bör man se över om kraven förändrats och göra upphandlingar där man jämför leverantörer mellan varandra. 

Ständiga förbättringar

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. En lönsam, högt ansedd samt väldokumenterad verksamhet är i allas intresse. Därför:

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar. 
 • förbättrar vi ständigt vårt kvalitetsledningssystem. 
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt.  
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker. 
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kund- och medarbetartillfredsställelsen.