Skydd för den personliga integriteten

Integritetspolicy Sourcian Partner

Vi på Sourcian Partner värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Sourcian Partners tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Sourcian Partner AB, org 556736-1067, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim (“Sourcian Partner”, “Vi”) som har ansvaret för behandligen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna policy.

 

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

2. Vad är en “behandling” av en personuppgift?

Begreppet “behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör “behandling”.

 

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • Uppgifter du själv lämnar till oss.
 • Vi samlar och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t ex i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, skickar in en jobbansökan, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.
 • Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster.
 • När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarinformation, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.
 • Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss och då har lämnat dina personuppgifter till oss, exempelvis för kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.
 • I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t ex samarbetspartners och andra leverantörer. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor.
 • Hantera ärenden och övriga förfrågningar beställt av dig.
 • Lämna information och marknadsföra tjänster och produkter som du kan vara intresserad av.
 • Förbättra våra tjänster och produkter, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

Se ytterligare information under punkt 7.

 

5. Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Sourcian Partner behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t ex för att tillhandahålla eler administrera en tjänst du köpt.
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t ex bokföringsskyldighet.
 • Då vi har berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t ex för att kunna besvara förfrågningar om tjänster/produkter eller kommunicera med dig kring liknande tjänster och produkter som du tidigare köpt.
 • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du lämnat ditt samtycke till den.

Se ytterligare information under punkt 7.

 

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Då personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för.

Se ytterligare information under punkt 7.

 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Länk till sammanställning för personuppgiftsbehandling

 

8. Profilering

Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra tjänster, produkter och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. Detta gör att vi kan tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@sourcian.se.

 

9. Vilka kan komma att dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t ex för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

 

10. Varför behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer via att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.

 

11. Dina rättigheter

 • Rättelse och tillgång till dina personuppgifter.

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiva uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

 

 • Återkalla samtycke med framtida verkan.

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

 

 • Motsätta dig behandling.

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ner).

 

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skylda enligt lag att behålla uppgifterna.

 

 • Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

 • Datorportabilitet

För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbert format (rätt till datorportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 

 • Om cookies

När du besöker våra hemsidor använder vi cookies. Uppdatering av våra cookiespolicies kommer.

 

12. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@sourcian.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framför ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

 

13. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig.

Sourcian Partner AB. org nr 556736-1067,  Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, tel: 0721-830083, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Sourcian Partners behandling av dina personuppgifter. Kontaktperson Ted Nordquist, VD. Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på info@sourcian.se

 

13. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.