Kvalitetsbristkostnad

« Back to Glossary Index

Med kvalitetsbristkostnader avses kostnader som är förknippade med felaktigheter eller andra avvikelser från uppsatt kvalitetsstandard eller kundkrav. De kan delas in i två kategorier. Interna kvalitetsbristkostnader är kostnader för aktiviteter som krävs för att korrigera eller ersätta produkter som inte överensstämmer med standards eller kundkrav i fallet att bristerna eller missöverensstämmelsen upptäcks inom företaget före leverans. Externa kvalitetsbristkostnader är motsvarande kostnader för fallet att brister eller missöverensstämmelser upptäcks av kund.

 

Begrepp på engelska: Quality deficiency cost