Disponibelt saldo

Disponibelt saldo

« Back to Glossary Index

Disponibelt saldo är den kvantitet som finns disponibel i ett lager och som kan förbrukas utan att påverka inneliggande kundorder eller reservationer till tillverkningsorder. Principiellt är disponibelt saldo lika med redovisat saldo plus förväntade inleveranser minus utestående reservationer inom återanskaffningstiden. En alternativt förekommande term är Möjligt att lova.

 

Begrepp på engelska: Available-to-promise