Allmänna bokningsvillkor

Vid bokning av Sourcian Partners kurser


Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagas/länkas bekräftelsen av beställningen eller på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

1. Definitioner

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för kursen beställningen avser.
Leverantör avses Sourcian Partner AB som arrangerar kursen.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat priser per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. Vad som är beställt och beställningen värde ska tydligt framgå i bokningsbekräftelsen som skickas från Leverantör till Beställare.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt via e-post info@sourcian.se. Leverantören skall bekräfta beställningen skriftligt. Eventuella invändningar kring beställningen eller villkor (detta dokument) skall skickas skriftligen (via e-post eller brev) från beställaren till leverantören..

3. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t ex specialkost ska det framföras redan vid beställningstillfället.

4. Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 20 dagar. Vid sen anmälan (kortare än 20 dagar före kursstart) gäller att betalning skall vara Sourcian Partner tillhanda senast vid kursstart.

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningens uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg på 8 procentenheter.

5. Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt via e-post till info@sourcian.se.

  • Avbokning senast sex veckor före kursstart – full återbetalning av kursavgift.
  • Avbokning senast fyra veckor före kursstart – 50 % återbetalning av kursavgift.
  • Avbokning senare än två veckor för kursstart – ingen återbetalning.

Vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften. Detta gäller även vid sjukdom/olycksfall. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med Sourcian Partner.

6. Inställd eller flyttad kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare, vid sjukdom/olycksfall hos kursledare eller förseningar med allmänna kommunikationer och liknande.
Vid inställd kurs debiteras ingen deltagaravgift utan vi erbjuder ett nytt kursdatum så snart det är möjligt.
Vi ersätter inga kostnader för kursdeltagare vid händelse av inställd kurs.

7. Reservation för prisändringar

  •  
  • Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
  • Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

8. Värdefull egendom

Om beställaren tar med sig egendom av högt värde till kurslokalen och förvarar det där tar inte leverantören ansvar för det. Vid stöd eller liknande är leverantören ersättningsskyld endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse åtagit sig att ansvara för egendomen.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Personuppgifter

All personuppgiftsinformation som du delger Sourcian Partner AB kommer behandlas i enlighet med vår integritetspolicy

sv_SESwedish